REGULAMIN Akcji społecznej „W swoim żywiole”

§1 Założenia ogólne, organizacja i cel Akcji

 1. Akcja społeczna „W swoim żywiole” (dalej jako Akcja) prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Organizatorem Akcji jest Aquaphor Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowska 80 00-517 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000322426, NIP: 7010165628 kapitał zakładowy 50 000 zł opłacony w całości;
 3. Celem Akcji jest:
  • promocja talentów wśród młodych sportowców
  • promowaniesportu, aktywnegotrybużycia
 4. Cele Akcji wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.
 5. W ramach Akcji uczestnicy ubiegają się o stypendium.
 6. Organem Akcji jest Kapituła, która ocenia jego przebieg, dokonuje wyboru Laureatów, bierze czynny udział we wręczaniu nagród (dalej jako Kapituła). W skład Kapituły wchodzą osoby profesjonalnie związane ze sportem.
 7. Akcja  trwa od 12.07.2021 r. do 26.11.2021 r. 

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
  • Przekazanie Organizatorowi Akcji do dnia 14.10.2021 r. (decyduje data dostarczenia zgłoszenia Organizatorowi) zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Akcji pod adresem www.wswoimzywiole.edu.pl (dalej jako Strona internetowa Akcji)
  • Uczestnik zobowiązany jest do podania: imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu, nazwy miejscowości oraz wskazania w części opisowej swoich osiągnięć sportowych oraz opisania swoich potrzeb niezbędnych do dalszego rozwoju talentu. Istotne jest opisanie celów, które osoba chce osiągnąć oraz wskazanie potrzeb niezbędnych do zrealizowania zaplanowanego celu. 
  • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora na podany w formularzu adres mailowy,
 3. Każdy z Uczestników  jest zobowiązany do akceptacji postanowień́ Regulaminu, wyrażenia zgody na udział w Akcji, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w tym zgodę̨ na wykorzystanie wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic posiadający władzę rodzicielską lub opiekun prawny jest zobowiązany do wyrażenia w tym zakresie zgód w imieniu niepełnoletniego dziecka.
 4. Wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie poprzedzającym jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w Akcji. Organizator może odmówić́ wzięcia udziału przez osobę̨, która nie zaakceptowała Regulaminu oraz nie wyraziła wszystkich wymaganych zgód.
 5. Osoby biorące udział w Akcji są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się̨ do zaleceń́ i wskazówek Organizatora w czasie trwania Akcji.
 6. Każdy z Uczestników ma prawo do rezygnacji z udziału w Akcji w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W tym celu należy drogą elektroniczną wysłać wiadomość na adres rezygnuje@wswoimzywiole.edu.pl zawierającą oświadczenie o rezygnacji z udziału w Akcji. 

§3 Zasady przeprowadzenia Akcji

 1. Akcja  realizowana jest w 2 dwóch etapach:
  • etap I – trwa od 12.07.2021r. do 14.10.2021r. ;
  • etap II – trwa od 18.10.2021r. do 19.11.2021r.;
  • etap III – finał akcji, ogłoszenie zwycięzców 26.11.2021r.;
 2. Podczas I etapu Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia siebie, opisania swojego talentu, opisania celu oraz niezbędnych elementów do zrealizowania wytyczonego celu. Etap I kończy się wyłonieniem dwudziestu Uczestników, którzy zdobyli największą ilość polubień na stronie www.wswoimzywiole.edu.pl.
 3. Uczestnicy, którzy przeszli do II etapu zobowiązani będą do przygotowania dodatkowego materiału, którego celem jest przekonanie Kapituły do wyboru danego kandydata. Formę dodatkowego materiału organizator pozostawia kreatywności zgłaszającego, może to być krótki film, opis w formie pisemnej. Dodatkowy materiał będzie dostarczony do oceny Kapituły za pośrednictwem strony www.wswoimzywiole.edu.pl.
 4. Etap III kończy się wyborem dziesięciu Laureatów.

§4 Wybór Laureatów Akcji

 1. Kapituła dokona merytorycznej oceny przygotowanych i nadesłanych zgłoszeń Uczestników
  i wybierze dziesięć najciekawszych. Ocenie podlegać będzie oryginalność, kreatywność, motywacja Uczestnika.
 2. Laureaci Akcji zostaną nagrodzeni poprzez przyznanie im Stypendium o wartości 10.000 zł. Organizator przewidział dziesięć stypendiów po 10.000 zł.
 3. Organizator zobowiązuje się dostarczyć i wręczyć osobiście Stypendium Laureatom wyłonionym w III etapie akcji. 

§5 Dane osobowe 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Aquaphor Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Marszałkowska 80 00-517 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000322426, NIP: 7010165628 kapitał zakładowy 50 000 zł opłacony w całości (dalej „Administrator”). 
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z naborem do Akcji, wyłonieniem Laureatów, a także w związku z działaniami mającymi na celu promocję Akcji. 
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane na stronie akcji www.wswoimzywiole.edu.pl
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz uzasadniony interes Administratora art. 7 ust. 1 lit. f. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez Administratora interesu prawnego w zakresie organizacji Akcji, co najmniej do czasu zakończenia Akcji. 
 6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
 7. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator, służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
 8. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 9. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres Administratora.  

§6 Postanowienia końcowe

 1. Udział w Akcji jest bezpłatny. 
 2. Organizator utrwala przebieg Akcji dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy  Organizatora w przyszłych latach. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik zgadza się̨ na publikację jego wizerunku oraz zdjęć́ z Wydarzenia na stronach internetowych Organizatora, w tym
  w mediach społecznościowych Organizatora i mediach.
 3. Niniejszy Regulamin zostanie przesłany drogą elektroniczną każdej z osób biorących udział
  w Akcji, jak również̇ będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.wswoimzywiole.edu.pl/ 
 4. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że rozumie i akceptuje zasady Akcji określone w Regulaminie i będzie się do nich stosować. 
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie. 
 6. Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji. Zmiany zostaną opublikowane na Stronie internetowej Akcji oraz zostaną przesłane do Uczestników drogą elektroniczną.